תקנון תחרות קפסולות קימבו

תקנון תחרות קפסולות קימבו

תקנון תחרות קפסולות קימבו

  1. הגדרות

בתקנון זה –

"משתתף" – תושב ישראל בן 18 שנה ומעלה, במועד תחילת התחרות, אשר נרשם לתחרות
בהתאם להוראות תקנון זה ומילא אחר כל הוראותיו.

"עורך התחרות" – טמפו משקאות בע"מ

"הפרסים" –
הפרסים יימסרו כפי שהם As Is והם אינם כוללים תשלום מיסים כלשהם.
הפרס הינו מארז קפסולות קפה המונה 3 שרוולי קפסולות תואמות נספרסו של מותג הקפה Kimbo. הזוכה יקבל עדכון על זכייתו תוך בקשת פרטי התקשרות עבור קבלת המתנה. עורך התחרות רשאי להחליף, בכל שלב, את הפרסים ו/או את הפרסים הנוספים (כולם או חלקם) בפרס/ים אחר/ים בעלי ערך כספי דומה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

"תקופת התחרות" –
התקופה בה יערך המבצע שעל פי תקנון זה, ואשר תחל ב-02.07.2017ועד 02.08.2017. עורך התחרות רשאי להאריך או לקצר את תקופת התחרות על פי שיקול דעתו הבלעדי. עורך התחרות יודיע על כל שינוי כאמור בתקופת התחרות באתר התחרות ו/או בכל דרך אחרת שימצא לנכון.

"התחרות" – תחרות נושאת פרסים, הנערכת על ידי עורך התחרות, כמפורט בתקנון זה.

"התקנון" – כלל הוראות תקנון זה ונספחיו.

  1. כללי

2.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה ופרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות, אך מבלי לגרוע בכלליות האמור, פרסומים באמצעי התקשורת ולרבות האינטרנט, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2 כותרות סעיפי התקנון נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

2.3 האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והינו מכוון לגברים ונשים כאחד.

  1. תנאי ואופן השתתפות

3.1 ההשתתפות בתחרות הינה אישית. עורך התחרות רשאי לשנות את תנאי ואופן ההשתתפות על פי שיקול דעתו הבלעדי. ההשתתפות אסורה על עובדי טמפו משקאות בע"מ וחברות הבנות שלה, עובדי חברת יקבי ברקן, נני בע"מ ועובדי חברת יויו ניהול טכנולוגיות מתקדמות בע"מ ובני משפחותיהם של כל הנ"ל.

3.2 ההשתתפות תתבצע באופן הבא: במועד תחילת תקופת התחרות ובמהלך תקופת התחרות, יהיה על המשתתפים להיכנס לאתר הפעילות ולהזין את פרטיהם ואת הנתונים כפי שיתבקשו. כל המשתתפים נותנים בזאת הסכמתם המלאה לעורכת הפעילות לעשות שימוש, לרבות שימוש מסחרי בפרטים שיימסרו על ידם ואין להם ולא תהיה להם כל טענה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

3.3 בחירת הזוכה בתחרות תתבצע באופן שבו 100 המשתתפים הראשונים שהזינו את מלוא הפרטים המבוקשים יהיו זכאים לקבלת הפרס.

3.4 מובהר בזאת, כי פרטיו של כל משתתף, לרבות שמו יהיו חשופים למשתתפים ו/או גולשים אחרים וכי לא תהא לו כל טענה בעניין זה כלפי עורך התחרות ו/או מי מטעמו.

3.5 השתתפות בתחרות ו/או כניסה לאתר התחרות מהווה הצהרה, כי המשתתף קרא את התקנון וכי המשתתף מסכים באופן מלא, בלתי מותנה ומחייב לכל האמור בתקנון זה, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו כאילו קרא אותו ויחייבו לכל דבר ועניין. המשתתף מחויב לשמור על כללי התנהגות נאותים ולא לפעול בניגוד לכל דין.

3.6 לעורך התחרות יהיה שיקול הדעת הבלעדי לפסול את השתתפותו או זכייתו של משתתף בגין מרמה או חשד למרמה ו/או עשיית פעולה אחרת המנוגדת לכללי,

3.7 עורך התחרות יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקדם את התחרות באמצעי התקשורת ואפיקי הפרסום השונים. ככל שיתבקשו על ידי עורך התחרות, מתחייבים המשתתפים והזוכים בתחרות לשתף פעולה עם מאמצים אלו, לרבות צילומים לאמצעי התקשורת והפרסום השונים, הענקת ראיונות, וכו'. במסגרת האמור לעיל, עשויים להתפרסם פרטי המשתתפים והזוכים לרבות תמונתם, שמם, התמונה ופרטים נוספים אודותיהם. היעדר שיתוף פעולה מצד כל משתתף או זוכה עלול לגרום, בין היתר, לפסילת המשתתף מהשתתפות בתחרות או פסילת הזוכה, לפי העניין והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך התחרות.

  1. הליך בחירת הזוכה

4.1 אם נמצא, כי זוכה אינו זכאי לפרס בהתאם לאמור בתקנון זה ו/או במקרה ולא ניתן היה למסור לזוכה את הפרס כאמור בתקנון זה ו/או במקרה בו הזוכה מנוע או אינו רשאי לעשות שימוש בפרס מכל סיבה שהיא, תועבר הזכאות לפרס או לפרס הנוסף למשתתף הבא אחריו, בהתאם לכללים שפורטו לעיל.

4.2 לאחר בחירת הזוכים על ידי עורך התחרות כאמור לעיל ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, תימסר לזוכים בפרסים ובפרסים הנוספים )כל אחד מהמשתתפים האמורים יכונה לעיל ולהלן: ("הזוכה") הודעה על דבר זכייתו, באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני המצוינת באתר הפעילות כפי שהוזן על ידי המשתתף ו/או בכל דרך אחרת שיקבע עורך התחרות על פי שיקול דעתו הבלעדי.

4.3 על הזוכה לאשר את קבלת ההודעה על הזכייה תוך 24 שעות מיום קבלתה ו/או בכל דרך אחרת שיקבע עורך התחרות על פי שיקול דעתו הבלעדי. אי מסירת אישור כאמור תיחשב כויתור בלתי חוזר של הזוכה על זכייתו וזכותו בפרס תתבטל ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורך התחרות בגין ביטול הזכות כאמור.

  1. מסירת הפרס

5.1 המתנה תימסר ע"י שליח לזוכה, בכתובת שימסור.

5.2 על הזוכה לחתום, כתנאי למסירתו של הפרס, על אשרור ההיתר לפרסום שמו על ידי עורך התחרות במדיה ובערוצי התקשורת השונים, וכן על הצהרה, כי זכייתו לא הושגה תוך הפרה של תנאי תקנון זה וכי היה ויתברר, לאחר הענקת הפרס, כי לא היה הזוכה זכאי לפרס, ישיב הזוכה לעורך התחרות את הפרס מיד עם דרישתו ויישא בכל אחריות הקשורה בכך. למען הסר ספק יובהר, כי לעורך התחרות שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט על היקף פרסום התחרות והזוכים ועל אמצעי וערוצי הפרסום בהם יעשה שימוש.

5.3 על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה – יובהר כי הזכייה בפרס מזכה את הזוכה כמפורט בתקנון זה בלבד . הזוכה פוטר בזאת את עורך התחרות ו / או כל מי מטעמו מכל חבות ו / או אחריות בכל הקשור בפרס ו / או תקינותו במישרין ובעקיפין. מבלי לפגוע בכלליות האמור, עורך התחרות אינו אחראי לאיכות ו/או טיב הפרס ו/או לאספקתו ו/או לתנאים ו/או למועדים בהם יסופק. לעורך התחרות לא תהיה אחריות לכל פגם, קלקול, נזק, אי-תקינות ו/או אי התאמה בנוגע לפרס ו/או לאספקתו ו/או מועד אספקתו ו/או שייגרמו – במימוש הפרס או כתוצרה ממנו. חובת עורך התחרות הנה אך ורק למסירת הפרס, כהגדרתו בתקנון זה, לזוכה.

5.4 כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס מכל סוג שהוא, וכן כל אגרה ו/או ביטוח, מכל סוג שהוא )לרבות אגרת רישוי, מס בולים וכו'(, יהיו באחריותו של הזוכה ועל חשבונו בלבד, ותשלומם, ככל שנדרש, יהיה תנאי לצורך מימוש הזכייה וקבלת הפרס. עורך התחרות יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. עורך התחרות לא יהיה חייב בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.

5.5 הפרס, כולו או חלקו, הינו אישי ואינו ניתן להעברה ו / או החלפה ו / או פדיון ו / או המרה בכסף ו/או המרה בזיכוי.

5.6 במידה ולא יממש הזוכה את זכייתו מכל סיבה שהיא, לא תהיה לו כל זכות לדרישת פיצוי כלשהו, או לשינוי מהות הזכייה ועורך התחרות יהא פטור בכל מקרה מכל פיצוי שהוא .

  1. שונות

6.1 תקנון זה יעמוד לעיון באתר התחרות.

.6.2 בעצם השתתפותו בתחרות מסכים כל משתתף: ( 1) למסור לעורך התחרות את פרטיו המלאים לפרסום – -הניחוש ו/או שמו ו/או פרטיו ו/או דבר זכייתו בפרס באמצעי קידום מכירות ותקשורת שונים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך התחרות, והוא מוותר, ללא תמורה, ובאופן בלתי חוזר על כל זכות ו/או תמורה ו/או טענה בנוגע לפירסום בשמו ו/או בפרטיו לטובת עורך התחרות, במסגרת פרסומים בקשר עם תחרות זו ו/או פרסומי קידום מכירות אחרים של עורך התחרות.

6.3 עורך התחרות יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא לפעול כדלקמן להפסיק או לבטל את התחרות ו/או לשנות את תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאי – ההשתתפות בתחרות ו/או לשנות את תקופת התחרות ו/או את המועדים ו/או את הפרס המוצע בתחרות, וכל משתתף מוותר על כל טענה בנוגע לכך. מבלי לפגוע בכלליות האמור, בכל מקרה שייוודע לעורך התחרות כי התחרות אינה מתנהלת כשורה ו / או שנעשים מעשים ו / או מבוצעות פעולות על ידי גורם כלשהו אשר יש בהן כדי לגרום נזקים ישירים ו / או עקיפים לעורך התחרות , תעמוד לעורך התחרות הזכות לסיים את התחרות ללא כל דיחוי .

6.4 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עורך התחרות לא יהא אחראי לאי מימוש הפרס ו/או לביטולה של התחרות או לפסילתו של משתתף מסיבות שאינן בשליטתו ו/או בסמכותו של עורך התחרות, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, ביטול התחרות או פסילת משתתף בהתאם לכל דין.

6.5 מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר, כי עורך התחרות לא יישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם תחרות זו ו/או הפרס המוצע בתחרות זו.

6.6 כל המעוניין להשתתף בתחרות זו, מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף, על כל טענה בקשר עם תקלות שאינן בשליטתו של עורך התחרות.

6.7 עורך התחרות לא יהיה אחראי בגין תקלות טכניות ו/או אחרות ו/או שינויי הגדרות באתר התחרות ו/או במערכות באמצעותן מתבצעת התחרות ו/או בדיקת המשתתפים בתחרות ו/או בדיקת המשתתפים המועמדים לזכייה ו/או הזוכה, וכן כל תקלה בגישה למערכות אלו, לרבות בגין תקלות כלשהן שימנעו שיבוש בביצוע מי מהנ"ל, ולא תהיה למשתתף כאמור כל טענה ו/או דרישה כנגד עורך התחרות ו/או מי מטעמו, ועורך התחרות ו/או מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם עקב הנ"ל.

6.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל משתתף מסכים כי הוא ער לכך, שעריכת תחרות זו תלויה, בין היתר, בתקינות וזמינות רשת התקשורת, המערכות הממוחשבות, התוכנה הממוחשבת, וגורמים אחרים שלעורך התחרות אין שליטה ו/או אחריות עליהם, ועל כן לא יהיה רשאי להעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין נזק שנגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני, או עקב סיבה אחרת הנוגעת לאמור לעיל, לרבות, נזק שנוצר מאי קבלת הפרס במסגרת התחרות

6.9 עורך התחרות לא יהיה אחראי לכל תקלות פרסום ו/או דפוס ו/או כל תקלה או טעות אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורך התחרות לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו עקב תקלה ו/או טעות כאמור. במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך התחרות רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את התחרות ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון תחרות זה ותחייב כל משתתף. למען הסר ספק, לאף משתתף בתחרות זו לא תהיה טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך התחרות עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שייגרמו לו עקב פעולות כאמור.

6.10 עורך התחרות לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות בגין קיצור תקופת התחרות או שינויה, ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות בתחרות זו ו/או בעת מימוש הפרס, ו/או בקשר לפרס לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו בתחרות זו ו/או זכייתו בפרס. עורך התחרות לא יהא אחראי לכל נזק, שיגרם, באופן ישיר או עקיף, למשתתף בעקבות שימוש שבוצע באתר התחרות ו/או באם מידע מסוג זה או אחר יאבד ובכל מקרה בו יעשה שימוש לרעה במידע זה .

6.11 בכל מקרה לא תהיה למשתתף שזכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד עורך התחרות וכל גוף אחר הקשור בתחרות, או מי מטעם מי מאלה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, בתחרות זו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע התחרות, לאופן בדיקת וקביעת הזוכים, לאופן קבלת ומימוש הפרס, ולנותני השירותים הקשורים בכך.

6.12 בכל מקרה, היה ויוכח כי עקב רשלנות עורך התחרות נמנע ממשתתף מלהשתתף בתחרות או לזכות בפרס, ו/או במקרה בו יעלה משתתף טענה ו/או תביעה בקשר לתחרות ו/או עורך התחרות, וזו תמצא מוצדקת, מוסכם כי הפיצוי המרבי לו יהיה זכאי משתתף כאמור יוגבל לעלות המינימאלית של שעת גלישה באינטרנט.

6.13 מקום השיפוט לגבי כל תביעה נגד עורך התחרות בכל עניין הנובע מתחרות זו , יהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו בלבד .

6.14 למען הסר ספק, התחרות הינה לצורכי פעילות שיווקית גרידא ומוכרעת על ידי יכולת, והיא – לא תחשב כאחת הפעילויות המוגדרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התש"ז 1977

6.15 טמפו משקאות בע"מ מאחלת למשתתפים בתחרות בהצלחה!!!

 

נגישות
עגלת הקניות שלך
0